Wednesday, December 30, 2009

NOVEM VOROS 2010


Anik ek voros somptana ….Xekim anik ek voros sompta, 365 dis aplea gopant amkam sambavlea uprant, adleam vorsam porim henvui 2009 voros amkam adevs korun vochpacho vell ailo.

Dubav viret heia 2009 vorsant amkam borem/vaitt ghoddlam, amchim khaim mogachim monxam ho sonvsar soddun amkam dukhi korun gheleant zalear amchea ghorabeanim khaim noveam bhurgeani zolm ghetla ani amkam khuxealkai haddlea, eka vatten ami dukhleant zalear dusre vatten amchea ghorabeanim anand aila. Heia vellar amkam soddun vetelea 2009 vorsak mogan adevs koruia……

Anik….. Novem Voros 2010, jem niktench oromb ghalpachem asa taka mogan evkar dhinvuia, adhim amchea thaim kitem chukhlam tem nittaier ghalun, khonakui ami kitem vaitt kelam zalear tachea thaim mafi magun hea fuddem khonakuch ami dukhovchinant mhun nichev koruia.

SOGLLEANK TUMKAM
KHUXHALL ANIK ROSSROSITH
NOVEM VOROS 2010
ANVDDETAMCajetan de Sanvordem
(Kuwait)

31/12/2009

No comments:

Post a Comment